CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

Trong một cuộc đấu giá thành, nếu có người trúng đấu giá thì họ sẽ được cơ quan đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho người trúng đấu giá. Tuy nhiên, khi nhận được Giấy chứng nhận, người trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đủ theo thời gian quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Để tìm hiểu rõ hơn về việc cấp GCN cho người trúng đấu giá về quyền sử dụng đất, mời Quý khách tham khảo bài viết dưới đây của Luật Phúc Cầu.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Thông tư 24/2014/TT- BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.
 • Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

2. Quy định về cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá

Khi trúng đấu giá, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục hành chính và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ Khoản 5 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất;

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;

Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao GCN; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá (theo thời hạn được ghi trong thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

3. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá

Căn cứ vào quy định tại Khoản 5, Điều 9 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, sau khi người trúng đấu giá đất hoàn thành việc nộp tiền vào kho bạc Nhà nước thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy để được cấp GCN, người trúng đấu giá cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất);
 • Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy dịnh của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích do địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;
 • Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá đất.

Việc cấp sổ đỏ cho đất đấu giá cũng tương tự như các khu đất khác. Lợi thế của khu đất đấu giá là pháp lý đã rõ ràng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

 • Quy trình, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất đấu giá

Bước 1. Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi nhận được thông báo trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ nộp 1 bản hồ sơ đầy đủ và hợp pháp theo hướng dẫn trên tại UBND cấp huyện nơi quản lý khu vực đất đấu giá để xin cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá. Người sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất

– Sổ hộ khẩu, CMND của người sử dụng đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

– Bản sao giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được Nhà nước cho thuê đất, giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Sơ đồ hoặc trích đo địa chính đối với thửa đất trúng đấu giá đang xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất hoặc yêu cầu của cơ quan thi hành án, tòa án nhân dân đã được thi hành.

Bước 2. Xử lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho đất đấu giá

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có thẩm quyền sẽ:

 • Xác nhận hiện trạng và tính pháp lý của khu đất, quy trình này diễn ra nhanh hơn bình thường do đất đấu giá có tính pháp lý rõ ràng.
 • Niêm yết kết quả kiểm tra hồ sơ một cách công khai.
 • Gửi bộ hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3. Trả kết quả

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thẩm tra hồ sơ. Với khu đất chưa có bản đồ địa chính, văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ủy quyền và gửi GCN đã ký cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ cập nhật thông tin vào sổ địa chính và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ thể trúng đấu giá đất.

 • Thời gian cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá

Theo quy định của pháp luật, việc cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá là lần cấp Giấy chứng nhận đầu tiên. Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP nêu rõ thời hạn cấp sổ đỏ như sau: “ Việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền trên đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất trong thời hạn không quá 30 ngày.”

Như vậy, thời gian cấp sổ đỏ cho đất đấu giá là không quá 30 ngày.

Đồng thời, căn cứ Điều 14 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá:

“Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan.”

5. Các khoản thuế, phí liên quan khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất trúng đấu giá

Đất trúng đấu giá là một trong những trường hợp được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì thế, các khoản thuế, phí phải nộp khi cấp GCN cho đất trúng đấu giá cũng tương tự như cấp sổ đỏ lần đầu với những loại đất khác. Theo đó, người sử dụng đất sẽ phải nộp tiền thuế sử dụng đất, lệ phí trước bạ và các khoản thuế, phí có liên quan khác.

 • Tiền sử dụng đất : (căn cứ Điều 107 Luật Đất đai năm 2013)

Bên cạnh đó, tiền sử dụng đất đối với trường hợp trúng đấu giá tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 135/2016/NĐ-CP được quy định như sau: “Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.”

 • Lệ phí trước bạ:

Người sử dụng đất cũng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà đất trúng đấu giá. Khoản phí này được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 124/2011/TT0BTC và Điều 3 Thông tư 34/2013/TT-BTC. Lệ phí trước bạ được tính bằng 0,5% bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm nộp lệ phí trước bạ.

 • Các khoản thuế, phí khác

Ngoài phí sử dụng đất và lệ phí trước bạ, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất còn phải nộp thêm một số khoản thuế, phí khác như phí đo đạc, phí lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. Tùy từng địa phương và tùy thời điểm mà các khoản phí này sẽ có sự chênh lệch nhất định.

Trên đây là những vấn đề về cấp Giây chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Để được tư vấn chi tiết hơn và giải đáp các thắc trong trường hợp bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bài viết khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ pclawfirm@gmail.com hoặc Tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng/./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *