Công ty Cổ phần ra quyết định như thế nào?

Công ty Cổ phần ra quyết định như thế nào?Công ty Cổ phần là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức chặt chẽ hơn so với các loại hình khác. Vậy mỗi một quyết định được đưa ra trong nội bộ công ty sẽ thuộc về ai? Quy trình như thế nào?

1.Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt dộng theo một trong hai mô hình sau:

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc.

Giám đốc hay Chủ tịch hội đồng quản trị là người thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kí các văn bản nội bộ của công ty. Cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần vẫn là Đại hội đồng cổ đông.

2.Đại hội đồng cổ đông ra quyết định

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết, quyết định sau khi tổ chức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo như quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp 2020:

Điều 147. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

  1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Đại hội đồng cổ đông  họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài ra, còn có thể họp bất thường.

3. Hội đồng quản trị ra quyết định

Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên của Hội đồng quan trị có một phiếu biểu quyết.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị hay Đại hộ đồng cổ đông đều có thể tham dự họp và biểu quyết dựa trên các hình thức sau:

– Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

– Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết;

– Tham dự biểu quyết thông qua họp trực tuyến.

4.Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *