Trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Với xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay, việc học ngoại ngữ trở thành một nhu cầu tất yếu của thời đại. Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, mọi người ở rất nhiều độ tuổi khác nhau đã không ngừng tìm đến những trung tâm ngoại ngữ để nhằm mục đích trau dồi thêm vốn ngôn ngữ cho bản thân. Điều này dẫn đến việc rất nhiều trung tâm ngoại ngữ ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Vậy để thành lập một trung tâm ngoại ngữ cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì và trình tự, thủ tục được quy định như thế nào. Thông qua bài viết dưới dây, Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ đến bạn đọc.

? Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017.
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;
 • Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT.

1. Khái niệm trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ có 3 loại hình như sau:

 • Trung tâm ngoại ngữ công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.
 • Trung tâm ngoại ngữ tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.
 • Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, trung tâm ngoại ngữ sẽ có những nhiệm vụ và quyền hạn nhất định như sau:

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.
 • Tuyển sinh và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.
 • Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm và được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 • Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện và chủ thể thành lập trung tâm ngoại ngữ

3.1. Điều kiện thành lập

Căn cứ tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP, một trung tâm ngoại ngữ sẽ được hoạt động giáo dục khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020)

 • Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

 • Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;

 • Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

Những điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ bằng các văn bản tài liệu.

3.2.  Chủ thể thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo Điều 2, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), thì căn cứ theo loại đối tượng thành lập trung tâm ngoại ngữ, có 3 hình thức trung tâm ngoại ngữ:

 • Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài góp vốn toàn bộ hoặc một phần thành lập;

Như vậy, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, tổ chức kinh tế, xã hội, xã hội nghề nghiệp được thành lập hợp pháp hoàn toàn có thể tự mình thành lập trung tâm ngoại ngữ để kinh doanh. 

4. Điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì giám đốc trung tâm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có nhân thân tốt;

 • Có năng lực quản lý;

 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

 • Giám đốc trung tâm được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập trung tâm bổ nhiệm. Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm.

5. Hồ sơ và trình tự thành lập trung tâm ngoại ngữ

5.1. Hồ sơ thành lập

Theo quy định tại khoản 2, Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm: 

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm (Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty: có tối thiểu 300 triệu đến 500 triệu đồng).

5.2. Trình tự

Căn cứ khoản 3 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Theo đó, căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa điểm là người có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ.

Vì vậy, tổ chức hoặc cá nhân sẽ gửi hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa điểm.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Ra quyết định

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Trên đây là các quy định pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ. Để được tư vấn chi tiết hơn và giải đáp các thắc mắc trong trường hợp bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bài viết khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ pclawfirm.vn@gmail.com hoặc liên hệ 0236.777.3979Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng /./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *