Một người có thể làm Giám đốc của nhiều công ty không?

Một người có thể làm Giám đốc của nhiều công ty không?  – Giám đốc/Tổng giám đốc là chức danh có hầu hết ở các doanh nghiệp và là người chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều Theo đó, doanh nghiệp băn khoăn không biết một người có thể làm Giám đốc của nhiều công ty hay không? Bài viết dưới đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp thông tin về vấn đề trên cho Quý khách hàng:

Quy định pháp luật về Giám đốc

Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

“24. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Như vậy, Giám đốc/Tổng Giám đốc được xem là người quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020 cũng có quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc như sau:

 • Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên (HĐTV), Hội đồng quản trị (HĐQT);
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐTV;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐTV/HĐQT, hợp đồng lao động.

Một người có thể làm giám đốc nhiều công ty không?

Luật doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện làm Giám đốc với các loại hình công ty là như nhau, cụ thể:

 • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Tuy nhiên, quy định trên là ngoại lệ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, nếu một trong hai công ty hoặc cả hai công ty đều là Doanh nghiệp Nhà nước (do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) thì không thể đồng thời làm giám đốc hai công ty này theo quy định tại Khoản 5 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

“Điều 100. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc
5. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.”

Như vậy, một người có thể làm Giám đốc cho nhiều doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 64 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty không có công ty nào là doanh nghiệp nhà nước.

Trường hợp trong bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ website pclawfirm.vn hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *