Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần

Với những đặc thù của mình, cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần là cơ cấu chặt chẽ và phức tạp nhất trong các loại hình doanh nghiệp nhằm quản lý triệt để số lượng cổ đông và giá trị cổ phần lớn. Cụ thể, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1.Công ty cổ phần có những đặc điểm nào

– Có tư cách pháp nhân;

– Thành viên trong công ty là cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân;

– Công ty phải có ít nhất 03 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa;

– Vốn điều lệ của công ty được chi thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phiếu;

– Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

2.Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp 2020 quy định về cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần:

Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

  1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
  2. a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
  3. b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

…”

Chúng ta có thể hình dung qua sơ đồ sau:

3.Chức năng cụ thể từng bộ phận

– Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình. Những người đại diện theo ủy quyền này đều phải được phân chia rõ số vổ phần và số phiếu bầu.

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc có thể triệu tập họp bất thường.

– Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ mỗi quý hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường.

– Chủ tịch hội đồng quản trị: Do Hội đồng quản trị bầu và là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, có thể kiêm Giám đốc/Tổng giám đốc.

– Tổng giám đốc/Giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc được thuê thông qua Hợp đồng lao động. Là người điều hành hoạt động của công ty như ký kết hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, điều hành hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác theo quy định của điều lệ. Giám đốc/Tổng giám đốc có nhiệm kỳ không quá 05 năm, nhưng không giới hạn số nhiệm kì.

– Ban kiểm soát: Có chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Thường có từ 3-5 thành viên với nhiệm kì không quá 05 năm và số nhiệm kỳ không hạn chế.

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần sẽ không có Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

+ Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần.

+ Hoặc ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

4.Dịch vụ của Luật Phúc Cầu

Có thể thấy rằng, bản chất công ty cổ phần vô cùng linh hoạt và dễ dàng kêu gọi vốn, thế nên cơ cấu của Công ty cổ phần chặt chẽ hơn so với các loại hình khác để tiện bề quản lý. Nhưng đây mới chỉ là những chức danh cơ bản, nếu muốn đào sâu xây dựng quy chế, nội dung thật không hề dễ dàng bởi chúng ta cần phải đảm bảo sự đồng bộ, có nguyên tắc và đúng quy định của pháp luật.

Luật Phúc Cầu với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm tự tin sẽ mang lại cho quý khách hàng những tư vấn chuyên sâu với căn cứ pháp lý chắc chắn.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *